خانوادم گیردادن شماره دخترره رو بگیر ازش بپرس چرا جدا شدی

پرسش

یه خاستگاری دارم ۳۱سالشه خودم۲۸،چن بار ۹رفتیم بیرون واشناییت اولیه شکل گرفته ،خودم یبارازدواج کردم جداشدم،اقاهم یبارازدواج کردن تودوران عقداینطورکه میگن ب دلیل لک وپیس ک دختره داشته جداشده،حالافشارخانواده هرچیزی رومه خانوام گیردادن شماره دخترره روبگیرازش بپرس چراجداشدی چیکارکنم واقعامغزم نمیکشه ،مامانم استخاره کرده بداومده حالاواقعااصرارمیکنن بعد۳ماه دیگه عقدونامزدنکنیم وردش کنیم

0
hodarad 10 ماه 1399/10/15 13:27:54 0 پاسخ ها 64 نمایش

پاسخی دهید