سلام سه ماه ازدواج کردم باردارم تو گوشی همسرم متوجه شدم بایک زن شوهر د

پرسش

سلام سه ماه ازدواج کردم باردارم تو گوشی همسرم متوجه شدم بایک زن شوهر دار پیام خیلی زشتی میده به مادرم گفتم ایشون به همسرم گفت همسرم قسم خورد که می خواست از زنه انتقام بگیره آبرو زنه ببره شرط بندی کرده

زنه زنگ زدم شماره شوهرش بگیرم همون روز شوهر زنه زنگ زد خواهرم به شوهر زنه گفت زنش خرابه اولش باور نکرد خـواهر شوهرم به زنگ زد به شوهر زنه گفت پاشو از زندگی بکشه بیرون

می خوام طلاق بگیرم  چه طوری باید خانواده راضی کنم؟

0
فاطمه 2622 2 سال 1400/3/17 9:42:01 0 پاسخ ها 28 نمایش

پاسخی دهید