مادر من خیلی اعصاب ضعیفی دارند و این که کمی هم پرخاشگر هستند

پرسش

سلام
مادرمن خیلی اعصاب ضعیفی دارندو این که کمی هم پرخاشگرهستند و همین عمرباعث میشود که نتوانند خودش را کنترل کندودست به اقداماتی مثل فحاشی یا کتک زدن من و خواهرم ویا درگیری با پدرم میشود همین امر اعصاب من راهم ضعیف کرده و باعث استرس در من شده است و من نمیدانم چه طوری با او رفتارکنم؟

0
ناشناس 11 ماه 0 پاسخ ها 130 نمایش

پاسخی دهید