دوران عقدبخاطراختلافات باهم کنارنمیامدیم

پرسش

سلام من مدت ازدواج ازسال ۱۳۹۲بوددردوران عقدکه طول کشیدسال ۹۴حدودادوسال طول کشیدکه همسرم رفت مهریش راگذاشت اجرادراین دوران عقدبخاطراختلافات باهم کنارنمیامدیم حی طول گذشت تاببینم ایاباهم به تفاهم میرسیم تادادگاه حکم مهریه راصادرکردبعدازچندماه

من رفتم مهریش رابدهم دردادگاه گفت همسرم من میخوام زندگی کنم نمیخوام طلاق بگیرم وبعدازبزرگانش وسادتت کردن

دردادگاه قول دادم عروسیم رابگیرم وخانه اجاره کنم وسال ۹۴اخرین ماه عروسی ومنزل گرفتم ورفتیم سرخونم برای زندگی

که ازهمانجااختلافاتمون شروع شدبازمن کوتاه اومدم ولی همسرم هرروز سوء استفاده ازموقعیت کوتاه امدن میکرددرسال ۹۵ اوضاع مالی من بهم ریخت

ومن به همسرم گفتم میتونی دوسال بهم وقت بدی من اوضاع مالیم بهم ریخته تادرست کنم وایشان فهمیدوهرروزناراحتی

ودعوامیکردیم وهرموقع دعوامون میشدبه پدرم خدابیامورزبی ادبی ومادرم وخانوادم که منزلم رااصلابلدنبودن ونمیامدن میکردومن وازکورا درمیرفتم چون مثل همسرم نمیتونستم بی احترامی والفاظ رکیک بدم یه کشیده میزدم به گوشش واون ازاین موقعیتت سریع به پلیس زنگ میزدو۱۱۰میامدمنزل من هرموقع که ساعت باشه تاصاحب خانمون گفت خانه خالی کنیدمنم اوضاع پولیم خراب بودبهش میگفتم بهم کمک کن طلاهائی که برات خریدم بیاربفروش تاپول خانه رازیادکنم ولی

دروع حتاشب عروسیم هم ازطلاهام استفادنکردمن مانده بودم تااختلافات همینطورشروع شدتاپدرش که ادم معتادبودباعث شدمن راراضی ککن که دخترشون اعصاب نداره بزاربره سرکاروراخرش رفت بدون اجازه من که دیگه نمیتونستم چکارکنم وحتابه خانوادم نمیگفتم چون پشت سرم حرجامیشست میگفت مادرش وخانوادش توزندگی من دخالت میکنن منم کوتاه میامدم تاسال ۹۷شروع شده بودرفتنیهای زنم به مسافرت بدون من ومن دیگه قدرت نداشتم بخاطراوضاع مالیم تابرادرش هم معتادبوداوردخونه من من خرجی میدادم وکرایه منزل تال یک شب نیمه شب بودبعنوان زن وشوهرباهگ بودیم که کلیدخونم راداده بودبه برادرش ساعت ۴صبح بوداومددرب رابدونه زدن بازکردویهواومدتوخونم که من کنترل خودم راازدست دادم که بارهاهی بهش میگفتم به داداشت بگونیادخونه من که من بخاطرکم داشتن پول پیش خونه ۸ملیون پول پیش خونه راداده بودقولنامه به اسمش بودسوگ استفاده میکرد

تااون شب فرداش به برادرش گفتم ازخونه من بروبیرون فردادعوامون شدخلاصه بامیانجیگری همسایهاانداختم بیرون وپلیس اومدخلاصه دوروزبعدش من یهودیدم ابلغیه اومدحسابهای من بسته شد

0
ناشناس 3 سال 1399/1/7 22:33:00 0 پاسخ ها 131 نمایش

پاسخی دهید