منو تهدیدکرد که سرم رومیبره ورفت سمت اشپزخانه چاقوهم برداشت وگلدان روشکست

پرسش

باسلام خانمی هستم ۲۸ساله مدت هشت ساله ازدواج کردم ازاول ازدواج متوجه متفاوت بودن دیدگاههای من و همسرم شدم باخیلی از رفتارهاش ساختم تاجاییکه بعداز زایمان اولم افسردگی شدیدگرفتم همسرم ازیه جایی شروع کردبه تغییرومن بهتر وبهترشدم اما متأسفانه ازبعدزایمان دومم بازهم اخلاقیاتش بدشده ومن دیگه تحمل این شرایط روندارم شوهرم به اصطلاح ادم معتقد وبسیارمتدینه ولی متأسفانه خیلی درحق من کم میگذارد ودرحتی تصمیم گیری های پیش پا افتاده زندگی فقط کارخودشوانجام میده ونظرمن هیچ اهمیتی برای ایشان ندارد.ازمن میخواهدتمام حقوقم رابدون چون وچرا در اختیار ایشان قراردهم وحق گرفتن هیچگونه پولی ازایشان رانداشته باشم البته به من پول میدهند ولی ناچیزو بسیارسخت گیر همیشه هم حسابهاش ازمن مخفیه من نمیدونم کجاصرف میشه ولی چندجاک متوجه شدم مخالف من یاهرکس دیگه هم جای من بودمخالف بود.خیلی ازمسائل مادی روبمن نمیگه یااطلاعات دروغ میگه ناگفته نماندکه من هیچوقت توزندگیم طوری رفتارنکردم که به طرف مقابلم حق بدم که مادیاتوپنهان کنه منظورم اینه ولخرج نبودم علاوه برمادیات شوهرم هیچ وقتی به من اختصاص نمیده وبامن حرف نمیزنه من الان هم ازلحاظ مادی باوجود حقوق خودم که خوبه وهم ازلحاظ عاطفی دچارکمبودشدیدشدم فقط دست بزن نداشت که اونم اضافه شدناگفته نماندکه اهل دادزیاد وشکستن وسایلم هست دیشب منوتهدیدکردکه سرم رومیبره ورفت سمت اشپزخانه چاقوهم برداشت وگلدان روشکست من الان نمیدونم بخاطردوفرزندم تحمل کنم که ازفردا هی میخوادتا تقی به توقی میخوره منوتهدید یااحتمالن عملی کنه چون جدیتو توچشماش میدیدم یااینکه تموم کنم عاجزانه خواهش دارم منو راهنمایی کنید

0
ناشناس 3 سال 1399/3/16 7:09:48 0 پاسخ ها 157 نمایش

پاسخی دهید