همسری دارم اهل قلیان و رفیق البته رفیق بازی به خاطر قلیان است

پرسش

سلام خسته نباشید همسری دارم اهل قلیان و رفیق البته رفیق بازی به خاطر قلیان است به هیچ وجه اهمیتی به حرف من نمیدهد و همیشه به دنبال مصرف قلیان است شب ها به بهانه های مختلف از خانه بیرون میرود و با دوستانش قلیان میکشد هر روشی بگویید امتحان کردم با مهربانی با قهر با تهدید با لوس کردن خودم اما متاسفانه جوابی نمیگیرم امشب ساعت ۱ از خانه برادرم به منزل آمدیم که ما را گذاشت و رفت هرچی با مهربانی گفتموش نکرد بعد شروع به دعوا کردم بعد تهدید کردم که ددب خانه را قفل میکنم و به خانه راهش نمیدهم اما گفت بهتر من از خدامه . در خانه هیچ کمکی نمیکند و من انتظاراین کار را ندارم فقطاننظار دارم اگر گاهی شیر آبی برقی چیزی خراب شد که من نمیتوانم درست کنم انجام دهد اما هر روز به فردا میاندازد و در نهایت سر هم بندی میکند میگوید به پدرت بگو بیا درست کن در بقیه مسایل خوب است و همیشه خرجی میدهد اما قلیان مرا بیچاره کرده زندگیم داره از هم میپاشه تو رو خدا کمکم کنید من نمیدونم باید چه رفتاری از خودم نشان بدم؟😭

0
Baran 3 سال 1399/1/5 20:45:08 0 پاسخ ها 151 نمایش

پاسخی دهید