هیچ احساسی نسبت به اطرافیانم ندارم حتی افرادی ک عاشقشان هستم.دلیل اصلی

پرسش

هیچ احساسی نسبت به اطرافیانم ندارم حتی افرادی ک عاشقشان هستم.دلیل اصلی این دلمردگی چیست؟

0
1743029276 8 ماه 0 پاسخ ها 85 نمایش

پاسخی دهید