چرا با اینکه فامیل زیاد داریم باکسی رفت و آمد نمیکنیم حتی خانواده شوهرم

پرسش

چراباااینکه فامیل زیادداریم باکسی رفت وامدنمیکنیم حتی خانواده شوهرم نمیان خونمون.بااینکه زنگ میزنم بارهاسعی کردم بهشون نزدیک شم امایجوری منورنجوندن ولی ساکت موندم کلامن به همه اهمیت میدم اماکسی نه حتی خانوادم خیلی احساس تنهایی میکنم اکه پسرم۳ساله ام نبوددیوونه میشدم انکارشانس ندارم،هروقت میرم جشن استرس دارم برم پیش کی بشینم یه وقت تنهانباشم اونجا دلم برای پسرم میسوزه که توخونه همش تنهاییم😭😞

0
ناشناس 3 سال 1399/5/18 14:03:22 0 پاسخ ها 86 نمایش

پاسخی دهید